توجیه کارهای ناپسند از دام های شیطان است،مراقب باشید.

قرآن کریم:شیطان کردار زشت را زیبا جلوه می دهد.(سوره نمل)

One of the satans traps is the justification of bad actions