تمام توان خود را به کار بگیر،تا دشمنی را که نمی بینی زمینت نزند.

قرآن کریم:ای فرزندان آدم مبادا شیطان شما را فریب دهد،به درستی که شیطان شما را می بیند از جایی که شما او را نمی بینید.(سوره اعراف)

Try your hardest not to be defeated by an unseen enemy