بیایید با حقایق زندگی کنیم نه وعده ها که آخرش خسارت است.

قرآن کریم:نوید و امید و وعده شیطان به مردم چیزی جز غرور و فریب نیست.(سوره نساء)

Lets live with realities not promises which have no end but harm