یادخدا را فراموش نکن تا برای شیطان کار نکنی.

قرآن کریم:آنان که ذکر خدا به کلی از یادشان رفته،کسانی هستند که شیطان بر دل آنها سخت احاطه کرده است،واینان حزب شیطان هستند.(سوره مجادله)

ِDont forget God so as not to work for satan