دوستی با یار بد،عاقبت بد دارد پس همنشین خود را دریاب.

قرآن کریم:ای کاش میان ما و شیطان فاصله ای به اندازه مشرق و مغرب بود زیرا که او بسیار همنشین و یاور بدی بر مابود.(سوره زخرف)

Having bad friends has a  bad end know your companions