دروغ و کردار بد،زندگی ات را تباه می کند پس آن را تجربه نکن.

قرآن کریم:شیاطین بر اشخاصی که دروغگو و بدکار باشند نازل می شوند.(سوره شعراء)

Telling lies and bad deeds destroy your life so dont experience it