سعی کن حرص نزنی که حرص و طمع از کلیدهای ورود شیطان است.

امام علی(ع):فریب شیطان گمراه می کند و انسان را به طمع می اندازد.(غررالحکم)

Dont be greedy because avidity lets satan in