نماز یعنی از اسارت شیطان به رحمت خدا پناه بردن پس این پناهگاه را فراموش نکن.

امام علی(علیه السلام):هر وقت شخص به نماز می ایستد،ابلیس ملعون از روی حسد به او نگاه می کند،چون رحمت خدا سر تا پای نماز گذار را فرا گرفته است.(خصال)

Saying prayers means seeking God s mercy to avoid satan s captiviy so dont forget thin