اگر شیطان شما را به زمین زد با یاری دادن مومنین شما هم او را بزنید.

امام صادق(علیه السلام):تا می توانی به دوستانم نیکی کن،زیرا هر مومنی نسبت به مومن دیگر نیکی کند صورت ابلیس را می خراشد.(اصول کافی)

If satan throws you down throw him down by helping believers