دید و بازدید و سخنان الهی از بهترین ابرازهای مقابله با شیطان است.

امام کاظم (علیه السلام):وقتی دو مومن با یکدیگر ملاقات می کنند و پیرامون خدا و برتری ما اهل بیت گفتگو می نمایند،شیطان از شدت درد،گوشت صورتش می ریزد.(اصول کافی)

To confront satan visit each other and talk God s messages