وقتی کسی صفات شیطان را برای خود بر می گزیند از او پرهیز کن که خود شیطان است.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله):دو نفر که به یکدیگر دشنام می دهند و ناسزا می گویند،دو شیطان هستند که همدیگر را تکذیب می کنند.(جامع السعادات)

A void one who has satan s characteristic for he the saran himself