گاهی چهره ای فرشته نما،باطنی شیطانی دارد پس مواظب باش.

امام علی علیه السلام:زنهار که در ظاهر، دشمن شیطان باشی و در باطن دوست او.مجمو عه ورام

Sometime men look like angles but they have interior be careful