بعضی از شیطان پیشی می گیرند،شیطان به دروغش راضی است اما او قسم دروغ هم می خورد.

شیطان ملعون:از کسی که قسم دروغ را به سخن دروغ اضافه کند راضی و خشنودم.ابلیس نامه

Some people overcome satan is saticfied with thir lies but they swear as wll