چرا مرگ یک عالِم دینی برای شیطان به اندازه عالَمی خوشحالی می آورد؟!

امام صادق علیه السلام:برای شیطان مرگ هیچ مومنی به اندازه مرگ یک فقیه و عالم به مبانی دین،محبوبتر نیست.(اصول کافی)

Why a scholar s death delights satan so much