تمام هدف شیطان دست برداشتن از خداست پس مراقب باش فریبش را نخوری .

امام صادق (علیه السلام):ابلیس دامهایش را در این دار غرور و فریب نصب کرده و مقصودش از آن جز دوستان ما نیست . (میزان الحکمه)

Satan s ultimate goal is to make you forget God so be careful not to be deceived