ظلم به خود از دستورات شیطان است،موارد آن را دریاب.

امام علی (علیه السلام) :ستم کردن بر نفس و جان خود،نافرمانی از خدا و فرمانبرداری از شیطان است. (غررالحکم)

To hurt yourself is satan s commands perceive its instances