آیا می دانید مخترع رقص،شیطان است?

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله :اول کسی که نوحه سرایی کرد و به رقص و آواز پرداخت ابلیس بود. احیاءالعلوم

Do you know that satan first invented dancing