کسی که 40 روز گناه را ترک نکند حیاتش می میرد و دیگر نه خدا می شناسد و نه بنده را .

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) :کسی که در خانه اش چهل روز صدای ترانه سرایی بلند شود،خدا شیطانی را بر او مسلط می کند و وقتی چنین شد ، حیا از او گرفته می شود. (وسائل الشیعه)

One who does t abandon sins for forty days becomes impudent and knows neither God nor his servants