شیطان اول صبح و اول غروب به سرغ مردم می رود ، این دو لحظه را مراقب باش .

امام باقر (علیه السلام) : ابلیس لشکرش را در وقت غروب آفتاب و طلوع صبح پراکنده می کند ، بدرستی که این دو ساعت از ساعات غفلت است. (عده الداعی)

Be careful about dawn and sunset for satan tries to deceive people in these times