بعضی گناهان فقط آخرت را خراب می کند اما بخل هم دنیا و هم آخرت را.

شیطان خطاب به حضرت موسی (علیه السلام) :از بخل و خساست حذر کن،زیرا هر کس که بخیل باشد من دین و دنیای او را تباه و نابود می سازم. (کیمیای سعادت)

some sins only destroy the hereafater but jealousy destroys both this world and the hereafter