آخرین دام شیطان زن است پس به رفتارت بیشتر دقت کن.

شیطان خطاب به حضرت یحیی (علیه السلام) :ای یحیی! هر وقت از اغوای مردم عاجز شوم دست به دامن زنها می شوم. (ابلیس نامه)

Satan s last trap is women so be careful about your behavior