گاهی گناه ها از نگاه ها  شروع می شود چرا که نگاه به نامحرم تیر بی خطای شیطان است.

شیطان ملعون: نگاه به نامحرم کمال قوی من است و تیری است که هرگز به خطا نمی رود. (محجة البیضاء)

Some sins start with peeks because looking at stranger men is satan s arrow