دعا زلزله ای است که به بنای شیطان رحم نمی کند.

امام علی (علیه السلام) :زیاد دعا بخوانید تا از قهر،غضب و تسلط شیطان در امان باشید. (میزان الحکمه)

Prayer is like an earthquake which destroys wath satan has built with no mercy