دست به دامن خلیفه های خدا شوید که این کار شیطان را می سوزاند.

امام باقر علیه السلام :به درستی که شیطان وقتی ندای <یا محمد یا علی> را می شنود گداخته می شود همان طور که قلع گداخته می گردد. عده الداعی

Appeal God s caliphs for help because it worries satan