عجله نکن که عجله کار شیطان است.

رسول اکرم صلی الله علیه و آله : عجله کار شیطان است و صبر و آرامش در کارها از خدای عزوعجل. محجه البیضاء

Dont be hasty because haste is a satanic feature