فکر نکن هر کس قسم می خورد راست می گوید که شیطان برای حضرت آدم سوگند خورد.

حضرت آدم علیه السلام : خطاب به جبرائیل در مورد شیطان فرمود:من گمان نمی کردم کسی بتواند به نام خدا قسم دروغ بخورد. ابلیس نامه

Dont believe that someone tells the truth when he takes an oath because satan took an oath for Adam