حسادت اولین خون به ناحق را در زمین ریخت پس شما مرتکب حسادت نشوید.

قصص قرآن : قابیل بر اثر وسوسه های شیطان گمراه شده و از روی حسادت با قتل برادرش هابیل اولین خون ناحق را در زمین ریخت. ابلیس نامه

Jealousy shed the first innocents blood so dont be jealous