خدا نکند کسی عالِم باشد و عامل نباشد که همان کسی است که شیطان می خواهد.

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : نادان و فریب خورده کسی است که به سبب وسوسه شیطان تمام عمر خود را صرف تحصیل علم کند و سرانجام بدون عمل خیری بمیرد. عوارف المعارف

One who is a scholar but doesnt do good is exactly the man who is desired by satan