پرورش دهنده تو همان مربی توست پس ببین که بنده کیستی .

حکیم سهروردی : هرکس که استاد،معلم و مربی نداشته باشد،امام،پیشوا و راهنمای او شیطان است. عوارف المعارف

Your trainer is your teacher so look whose servant you are