اگر می خواهی شیطان را ببینی پس ببین چه کسی تو را به گناه می اندازد.

رسول خدا (صلی الله علیه و آله): ابلیس برای خود لشکریان از جن و انسان دارد و هر سواره و  پیاده که در معصیت خدا کارزار کند از لشکران شیطان است. منهج الصادقین

If you want to see satan see who invites you to sin