با دوستان شیطان دوستی نکنید که آنها خدا را از یاد می برند.

امام صادق (علیه السلام): از دوستی و همنشینی کسی که تو را از یاد خدا باز می دارد دوری کن زیرا که او از دوستان و یاران شیطان است.دارالسلام

 Dont be friend with satan s fried for they make you forget God