زبانت را نگه دار که دلت را می کشد و فریب شیطان را نخور که تو را به گناه می کشد.

امام علی (علیه السلام): هیچ چیز برای دل آدمی کشنده تر از زبان و هیچ کس برای نفس انسان فریب دهنده تر از شیطان نیست.غررالحکم

Control your tongue for it kills your heart and dont be deceived by satan for he makes you sin