عاقبت رباخوار مردن با مرض شیطانی است.

امام صادق (علیه السلام): ربا خوار از دنیا بیرون نمی رود مگر این که به نوعی از جنون شیطانی مبتلا خواهد شد.میزان الحکمه

Money-lender dies with a satanic illness