مومن در هنگام مرگ از اسارت شیطان در امان است پس خوش به حال آنها.

امام صادق (علیه السلام): در وقت احتضار ابلیس به یکی از شیاطین ماموریت می دهد به نزد میت برود اما اگر مومن باشد شیطان نمی تواند بر او غلبه کند.محجه البیضاء

Good for believers who are protected from satans captivity in the time of death