هدیه شیطان برای شما در دنیا ناراحتی و حرص خوردن و در آخرت هم عذاب الهی است.

امام صادق (علیه السلام) : هرگاه شیطان به انسان نزدیک می شود فرد ناراحت می شود،پس حزن و اندوه از وسوسه شیطان است.علل الشرایع

Satan s gift is sadness in this world and torment in the hereafter