سحر و جادوگری کاری شیطانی است ، آن چنان که کفر از شیطان است.

قرآن کریم:شیطان کفر ورزیده ، سحر و جادو کردند و آن را به مردم تعلیم دادند. سوره بقره

Witchcraft and sorcer are satanic acts so is blasphemy