دستورات قرآن را عمل کنید چرا که شیطان نمی تواند به عامل قرآن ضرری بزند.

رسول اکرم(صلی الله علیه و آله): حامل قرآن دشمن شیطان است او کسی است که قرآن را یاد گرفته و به دستورات آن عمل می کند.مواعظ عددیه

practiice Quranic instructions because satan can t damage one who practies them