برای خدا صحبت کنید تا از آنچه می گویید در امان باشید.

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله): ناصح ، دشمن شیطان است او کسی است که برای رضای خدا مردم را اندرز می دهد. مواعظ عددیه

Talk for God s sake to be protected