کسی که همیشه با وضو باشد در حاله ای از نور الهی قرار دارد.

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله): دائم الوضو دشمن شیطان است او کسی است که در تمام حالات در حال وضو باشد.مواعظ عددیه

One who always performs ablution is in a divine halo