جوانی که خدایش را بندگی می کند از بدیها دور است.

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله): جوان عابد دشمن شیطان است او کسی است که عاشق دین است و از بندگی لذت می برد.مواعظ عددیه

A young person who worships God avoids evils