برای خدا ازدواج کردن نتیجه اش هدر رفتن زحمت شیطان است .

تفسیر برهان : اول کسی که بعد از ازدواج غسل کرد و شیطان را به گریه انداخت ، حضرت آدم علیه السلام بود. (ذیل سوره حج)

Getting married for God s Sake makes satan s efforts to become useless