کسی که نماز را ترک می کند رفیق صمیمی شیطان است.

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) از شیطان پرسید: هم جنس تو کیست؟ عرض کرد هم جنس من دوری کننده از نماز است. کتاب لقمان

One who abandons saying prayers is satan s best and intimate friend