اگر افسار نفس خود را رها کنید،او افسارتان را می گیرد و آن را رها نمی کند.

مرحوم ملا احمد نراقی: ای بندگان خدا ، بدانید که آدمی فی نفسه هزار قبیله در بطن خود دارد که دست آموز شیطان است،مبادا افسارش را رها کنید.ابلیس نامه

If you dont control your passion satan over comes you and does nt quit you