به دیگران سلام کن تا اشک شیطان را در آوری.

تفسیر برهان: اولین کسی که سلام کرد و شیطان را به گریه انداخت حضرت آدم علیه السلام بود. ذیل سوره حج

Say hello to others to shed satan s tears