مسواک بزن که دندانهایت را سفید و روی شیطان را سیاه می کند.

امام صادق (علیه السلام): زمانی که انسان هنگام نماز و خواب و ......

مسواک می زند شیطان را به غضب می آورد. مواعظ عددیه

Brushing teeth for prayers annoys satan