کلام آخر

موجودی نامرئی که او ما را می بیند ولی ما او را نمی بینیم و توان و قدرت های ویژه ای دارد و تمام تلاش خود را برای نابود کردن و اغوای انسان به کار می برد و دشمنی ، قسم خورده و بی باک است که حتی خود را در برابر خداوند قهار قرار می دهد و از نظر و اقدام نسنجیده خود در مقابل فرمان الهی دفاع می کند.

ابلیس که با زیبا نشان دادن راه های خلاف خود ، به طریقی در ذهن و فکر و در نهایت در عمل و رفتار بشر وارد شود ، از خود ، آن چنان مطمئن است که در برابر تهدید و توبیخ حضرت حق ، قسم یاد می کند که من همه بندگانت را گمراه می کنم.

انشالله همه ی انسان ها در مبارزه با شیطان موفق باشند.صلوات