کلام آخر

ابلیس که با زیبا نشان دادن راه های خلاف خود،می خواهد به طریقی در ذهن و فکر و در نهایت در عمل و رفتار بشر وارد می شود،از خود،آن چنان مطمئن است که در برابر تهدید و توبیخ حضرت حق،قسم یاد می کند که من همه بندگانت را گمراه می کنم.

شیطان تا لحظه آخر همراه هر انسان حضور دارد و با کوچک ترین غفلتی اهداف خود را اجراء می نماید.

راه های دفع این خطر عظیم و به قول قرآن<<عدوّ مبین>>شناختن او و به کار بردن اقدامات صحیح در برخورد با اوست.

اولین داستانی که همه ما از حضور شیطان شنیده ایم و بارها به آن قصه در آیات قرآن اشاره شده است،حکایت خلقت حضرت آدم ابوالبشر است که در مرحله اول ذات خبیث ابلیس،نمایان شد و با اشرف مخلوقات،مخالفت کرد.

انشالله همه ی انسان ها در مبارزه با شیطان موفق باشند.صلوات