شیطان هم از کسی که آبروی مومن را می برد تعجب می کند.

امام صادق (علیه السلام): کسی که به منظور ریختن آبروی مومنی سخن بگوید خدا او را از ولایت خودش رانده به سوی شیطان می فرستد و شیطان هم او را نمی پذیرد. تفسیر نمونه

Even satan wondors why someone disgraces a believer