آیا می دانید:کسی که مردد است همیشه در مقابل دشمن کم می آورد.

امام علی (ع) می فرماید:کسی که در طریق حق و باطل مردد و سرگردان باشد ، سُمهای شیطان او را پایمال می کنند.(نهج البلاغه)

Do you know one who is doubtful is weak in front of satan