تجربه کنید!خدایی کار کن،در امان باش.

امام علی (ع) می فرماید:هر کس به ریسمان خدا چنگ بزند،شیطان هرگز نمی تواند به او آسیبی برساند.(غررالحکم)

Do every thing for God be safe experinece it