خشم مرکب شیطان است پس افسارش را رها نکن که شکست خواهی خورد.

امام علی (علیه السلام):کسی که مالک و مهار کننده خشم خود نباشد،شیطان بر او چیره می شود.(غررالحکم)

Anger is satan s horse control it in order not to be defeated